Sopimusehdot

1. Soveltamisala ja tausta

1.1. Nämä toimitusehdot ovat osa tilaajan ja tekijän välistä toimeksiantosopimusta (ehdot ja toimeksiantosopimus yhdessä muodostavat sopimuksen (jäljempänä ”sopimus”). Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti hyväksyneet.

1.2. Toimeksiantosopimuksella tilaaja tilaa tekijältä tekijän suunnitteleman ja tekemän graafisen tai muun toimeksiantosopimuksessa määritellyn työn (”Työ”). Tekijä sitoutuu suunnittelemaan ja toteuttamaan sivuston, johon sisältyy sisällön, visuaalisuuden, käytettävyyden, teknisten ratkaisujen, testaamisen sekä ylläpidon suunnittelu ja toteutus. Tekijä vastaa netistä ladattavista elementeistä ja niiden tekijänoikeuksista.

1.3. Tilaaja vastaa verkkosivustoon tarkoitetuista omista välittämistään kuvista ja niiden käyttöoikeuksista, tekstituotannosta, tekstien oikeellisuudesta ja kielitarkistuksista sekä aineistotoimituksista. Tilaajan valtuudet ovat lisätöiden sopiminen ja sopimusmuutoksista sopiminen.

  1. Työn toimittaminen

2.1. Työ on toimitettava tilaajalle toimeksiantosopimuksessa sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

2.2. Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa toimeksiannon suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä tilaajalle.

2.3. Ennen työn aloittamista tilaajan on annettava tekijälle tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Tilaajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli tilaaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, on tekijällä vastaavasti oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun ja/tai saada korvauksen viivästyksen aiheuttamasta lisätyöstä.

2.4. Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä kohtuuttomasti, on tilaajalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta.

2.5. Tilaajan tulee kohtuullisin ponnistuksin toimittaa tekijälle vaaditut tiedot, materiaalit ja hyväksynnät. Suunnittelija voi peruuttaa suunnittelun, mikäli asiakkaan puolelta tulee kohtuuttomasti viivästyksiä projektin puitteissa.

2.6. Suunnittelija suorittaa suunnittelun sovitussa aikataulussa. Aikatauluun kuitenkin saattaa tulla toimitusviiveitä, mikäli projektiin tulee esim. muutoksia ja laajennuksia. Näin ollen projektille annetaan arvio valmistumisajankohdasta, mutta se ei ole taattu valmistumisajankohta.

2.7. Tilaajan tulee toimittaa kirjallisesti tarvittavat suunnittelun toivotut muutokset viiden (5) päivän sisällä. Mikäli tilaaja ei vastaa ja kommentoi tämän ajan sisällä katsoo tekijä aineistot ja suoritteet hyväksytyiksi ja jatkaa suunnittelua siltä pohjalta eteenpäin.

  1. Laskutus ja maksaminen

3.1. Laskutus ja maksaminen määritellään toimeksiantosopimuksella tai muuten kirjallisesti osapuolten välillä.

3.2. Toimeksiantosopimuksella sovittuihin hintoihin lisätään mahdollinen lain mukainen arvonlisävero.

3.3. Korvaus

3.3.1. Korvaus on maksettava tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai, jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu, kun valmis työ luovutetaan tilaajalle. Toimitetusta työstä on maksettava korvaus riippumatta siitä, käyttääkö tilaaja työtä toiminnassaan.

3.3.2. Mikäli toimeksiannon sisältö muuttuu toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä. Jos tilaaja keskeyttää toimeksiannon tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on tekijällä oikeus korvaukseen.

3.3.3. Mikäli tilaaja peruuttaa suunnittelun kesken koko työn valmistumista tulee tilaajan luovuttaa kaikki siihen mennessä saamansa aineisto ja tilaajalla ei ole oikeutta käyttää keskeneräisiä suunnittelutöitä.

3.3.4. Ellei toisin erikseen sovita, maksaa tilaaja korvauksen tekijän lähettämää laskua vastaan.

3.3.5. Tilaaja maksaa 50% tilauksen kokonaissummasta ennen suunnittelun aloittamista ja loput 50% ja mahdolliset muut lisäkustannukset, kun suunnittelu ja aineisto ovat valmis. Aineisto luovutetaan ja verkkosivusto julkaistaan vasta maksun saavuttua. Mikäli tilaaja jättää maksamatta katsoo tekijä tilaajan rikkovan sopimusta ja tilaus lähtee perintätoimiston hoidettavaksi.

3.5. Muut korvaukset ja lisätyöt

3.4.1. Tilaaja korvaa tekijälle muita erikseen sovittavia kohtuullisia kuluja esim. kuvittajien, valokuvaajien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut.

3.4.2. Tilaaja voi muuttaa suunnittelun laajuutta laajemmaksi lisätöillä ja pyytää suunnittelijalta lisäsuunnittelua. Suunnittelija arvioi lisätyön hinnan ja aikataulumuutokset. Lisätöistä sovitaan kirjallisesti. Suunnittelija laskuttaa lisätöistä 80,-/tunti.

  1. Oikeudet

4.1. Tekijä luovuttaa tilaajalle oikeuden valmistaa työstä kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on tässä sopimuksessa sovittu. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät tilaajalle, kun tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut korvauksen.

4.2. Tilaaja saa käyttää luovutettuja aineistoja vapaasti omassa yrityksensä markkinoinnissaan, medioissa ja julkaisuissa.

4.3. Ellei toisin ole sovittu, tilaajalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus. Sikäli kuin yksinoikeudesta sovitaan, koskee yksinoikeus ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritettyä työn käyttöä ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritellyn ajanjakson.

4.4. Tekijä pidättää kaikki oikeudet koskien suunnittelun valmistelu-, luonnos- ja aloitustöihin. Kaikki materiaalit ovat luottamuksellisia ja niitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Tilaaja ei saa käyttää näitä aineistoja lainkaan eikä jakaa tai julkaista mitään materiaaleja suunnitteluihin liittyen.

4.5. Kaikki fyysiset kuvitusoriginaalit, sekä luonnokset että valmiit työt, ovat tekijän omaisuutta, ellei toisin ole sovittu, ja ne on palautettava tekijälle välittömästi tekijän pyynnöstä.

4.6. Tällä sopimuksella tekijä ei luovu moraalisista oikeuksistaan.

4.7. Tilaajalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle.

4.8. Tilaaja saa muokata ja muuttaa työtä siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli tilaaja haluaa tehdä työhön muita muutoksia, on tähän saatava tekijän suostumus.

4.9. Tilaajan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta tekijä saa vapaasti käyttää työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa.

4.10. Mikäli tilaaja peruu toimeksiannon ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön ja sen luonnokseen palautuvat tekijälle.

  1. Muut ehdot

5.1. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

5.2. Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on tekijällä oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista ja tilaajalle luovutetun yksinoikeuden perumista.

5.3. Tämä sopimus korvaa osapuolten aikaisemmat kyseisiä asioita koskevat sopimukset ja tahdonilmaisut.

5.4. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

5.5. Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää toimeksiannon suorittamisen määräajassa. Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian jakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, sopijapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopijaosapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä ilmoitusta tiedon saatuaan. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. Alihankinnan viivästys em. syystä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.

5.6. Arkistointi, salassapito ja tietojen anto

Tekijä noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Tekijän tulee hyväksyttää suunnitelma tilaajalla. Tekijän palvelun tuottamista varten tilaajalta saamat asiakirjat ovat luottamuksellisia ja tilaajan omaisuutta. Sopimuksen päättyessä tekijä luovuttaa tilaajalle hallinnassaan olevat asiakirjat (sekä sopimuksen alussa luovutetut, että sopimus aikana syntyneet) sekä muut sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät tekijät. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

5.7. Peruutusoikeus

Mikäli tilaaja peruuttaa projektin kesken suunnittelun tulee tilaajan maksaa kaikki siihen asti toteutuneet projektin osiot. Tämä sisältää kaikki alustavat työt ja työkalut tekijälle kymmenen (10) arkipäivän sisällä. Tilaajalla ei ole lupaa käyttää alustavia töitä ja tekijän työkaluja.

5.8. Tukipalvelut

Kun lopulliset tiedostot on toimitettu ja sivusto on julkaistu, tuetaan muita muutoksia tekijän tuntihinnan mukaan 80,-/tunti. Tekijä ei ylläpidä/tue/isännöi tämän sopimuksen puitteissa. Tekijä on palkattu suunnitteluun ja räätälöintiin. Teknisiä tukipalveluja voidaan toteuttaa asiakkaalle alihankintana asiakkaan ja kolmannen osapuolen kautta. Tekijä ei ole vastuussa tai mukana mistään työstä mikä tapahtuu tämän sopimuksen jälkeen.

Shopping Cart
fiFinnish
Scroll to Top